انجمن نمایندگان بیمه ایران شعبه ممتاز اصناف

صورت وضعیت پرداختی اعضای انجمن 1392
ردیف نام نماینده کد نماینده مجموع پرداختی   توضیحات 
1 بابک دانش طلب 4805 0  
2 امیرحسین شادنوش 5412 0  
3 معصومه مه پویان 5500 0  
4 لیلا عباسی 5864 600,000  
5 نبی اله محمودی 6075 600,000  
6 محسن حسینی 6197 0  
7 وحید فربدفر 6213 1,200,000  
8 سمیه شاهری 6320 0  
9 امیر حسین صوفی 6435 1,200,000  
10 ابوالفضل آرین 6441 1,200,000  
11 محمدهادی نیازی 6442 400,000  
12 سیدعلی حسینی 6451 300,000  
13 مریم حاج بابایی 6454 0  
14 مروارید دلاور رفیعی 6456 700,000  
15 فهیمه نعیمی کیا 6457 500,000  
16 فرشته قادری بابایی 6459 0  
17 محمود موحدی پارسا 6464 0  
18 عنایت عبدالحسینی 6469 0  
19 محمدعلی جعفرزاده 6475 0  
20 حسین مبرهن دلیلی 6476 400,000  
21 عباس محمودی 6487 400,000  
22 مصطفی صفری 6492 0  
23 حسنعلی بزرگیان 6500 0  
24 نرگس مرادی نسب 6501 400,000  
25 معصومه کریمی 6514 0  
26 مهدی رضایی 6524 0  
27 سیدحجت اله مرتضوی 6536 300,000  
28 پرنیان رونقی 6541 0  
29 مرضیه جلیلی  6566 500,000  
30 سید حسین سعیدی 6579 300,000  
31 امیر قلم سیاه 6595 1,200,000  
32 نفیسه شفیعی انارکی 6606 0  
33 امیررضا طهماسب میرزا 6610 0  
34 بهمن فرخ پیام 6650 400,000 خانم الهه سامانی 
35 سارا عجمی 6680 0  
36 کامبیز شریفی 6710 300,000  
37 انیسا پرتوی 6739 500,000  
 38 سعادتی   6962 300,000   
 39 فاطمه سادات حسینی    500,000   
40 شادی مصطفی زاده 6938 600,000  
  مجموع پرداختی   13,300,000  
  مانده از سال 1391   37,900,000  
  مجموع   51,200,000